Vol 1, No 2 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Reviews

Valery V. Tuchin
98-134

Articles

Rustam A. Paringer, Alexander V. Kupriyanov, Nataly Y. Ilyasova
PDF
135-138
Svetlana N. Khonina, Victor V. Kotlyar, Dmitriy V. Kirsh
PDF
146-153
Alexander Korobtsov, Svetlana Kotova, Nikolay Losevsky, Aleksandra M. Mayorova, Sergey Samagin
PDF
154-163
Valery P. Zakharov, Pavel E. Timchenko, Elena V. Timchenko, Larisa A. Zherdeva, Sergey V. Kozlov, Alexander A. Moryatov
PDF
164-168
Kokila D. Egodage, Sebastian Dochow, Thomas W. Bocklitz, Olga Chernavskaia, Christian Matthaeus, Michael Schmitt, Juergen Popp
PDF
169-177