Vol 2, No 1 (2016)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Introduction

 
PDF
010101

Articles

Pavel Rogov, Viktor Bespalov
PDF
010301
A. P. Vladimirov, I. A. Novoselova, Y. A. Mikhailova, A. A. Bakharev, D. I. Yakin
PDF
010302
Vadim D. Genin, Daria K. Tuchina, Ali Jaafar Sadeq, Elina A. Genina, Valery V. Tuchin, Alexey N. Bashkatov
PDF
010303
Alexander N. Malov, Anna V. Neupokoeva, Alexandra Sambyalova
PDF
010304
Igor L. Davydkin, Natalia S. Kozlova, Vadim N. Koniukhov, Tatiana P. Kuzmina, Elizaveta V. Mordvinova
PDF
010305
Roman V. Skidanov, Vadim S. Vasiliev
PDF
010306
Alexander N. Malov, Anna V. Neupokoeva, Evgeniya M. Kudryashova
PDF
010307