Vol 5, No 1 (2019)

Years in Optoacoustics: 70-th Anniversary of Prof. Vladimir P. Zharov

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: Special Issue. Years in Optoacoustics: 70-th Anniversary of Prof. Vladimir P. Zharov
 
PDF
010000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 5(1)
 
PDF
010001

Introduction

Years in Optoacoustics: 70th Anniversary of Prof. Vladimir P. Zharov
 
PDF
010101

Articles

Aditya H. Pandya, Joseph C. Kumaradas, Alexandre Douplik
PDF
010301
Nikita V. Chernomyrdin, Anastasiya D. Lesnichaya, Egor V. Yakovlev, Konstantin G. Kudrin, Olga P. Cherkasova, Elena N. Rimskaya, Vladimir N. Kurlov, Valeriy E. Karasik, Igor V. Reshetov, Valery V. Tuchin, Kirill I. Zaytsev
PDF
010302
Yury V. Kistenev, Alexey V. Borisov, Victor V. Nikolaev, Denis A. Vrazhnov, Dmytry A. Kuzmin
PDF
010303
Boris G. Ageev, Olga Y. Nikiforova, Yurii N. Ponomarev, Valeria A. Sapozhnikova
PDF
010304
Andrey V. Belikov, Anastasia D. Tavalinskaya, Sergey N. Smirnov, Andrey N. Sergeev
PDF
010305