Vol 4, No 1 (2018)

Laser and optical technologies in biomedicine and ecology

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover: Special Section. Laser and optical technologies in biomedicine and ecology
 
PDF
010000
Issue Info: J of Biomedical Photonics & Eng 4(1)
 
PDF
010001

Articles

Ivan A. Bratchenko, Violetta P. Sherendak, Oleg O. Myakinin, Dmitry N. Artemyev, Alexander A. Moryatov, Ekaterina Borisova, Latchezar Avramov, Larisa A. Zherdeva, Andrey E. Orlov, Sergey V. Kozlov, Valery P. Zakharov
PDF
010301
Marina E. Shvachkina, Dmitry D. Yakovlev, Alexander B. Pravdin, Dmitry A. Yakovlev
PDF
010302

Introduction

Introduction to the Special Section on Laser and optical technologies in biomedicine and ecology
 
PDF
010101

Special Section

Elena M. Artemina, Sergey A. Yuvchenko, Marina V. Alonova, Dmitry A. Zimnyakov, Sergey R. Utz
PDF
010501
Andrey A. Leonov, Alexander A. Sergeev, Alexander Yu. Mironenko, Sergey S. Voznesenskiy
PDF
010502
Ekaterina N. Lazareva, Valery V. Tuchin
PDF
010503
Alexander N. Malov, Sergey A. Nebogin, Anna V. Neupokoeva, Andrey A. Vaychas
PDF
010504
Vadim D. Genin, Elina A. Genina, Alla B. Bucharskaya, Marina L. Chekhonatskaya, Georgy Terentyuk, Daria K. Tuchina, Nikolay G. Khlebtsov, Valery V. Tuchin, Alexey N. Bashkatov
PDF
010505
Vladimir N. Grishanov, Victor S. Kulikov, Konstantin V. Cherepanov
PDF
010506